Klauzule

1. Klauzula do newslettera

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drirenaeris.com.

Podanie danych jest warunkiem wysyłki newslettera i stanowi zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych, a ich niepodanie uniemożliwi jego wysyłkę. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna: zgoda na przesyłanie informacji o charakterze marketingowym) - art. 6 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest tożsame z wypisaniem się z subskrypcji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych w sposób naruszający przepisy oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu wysyłki informacji o charakterze marketingowym (newsletter)

2. Klauzula odpowiedź na kontakt

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.

Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Administratora/Współadministratora”.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora, Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drirenaeris.com.

3. Klauzula reklamacje

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.

Podanie Pani/Pana danych, w tym ewentualnie szczególnej kategorii danych (dotyczących stanu zdrowia/stanu skóry – dalej jako: „Dane wrażliwe”) jest dobrowolne i jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, a ich niepodanie uniemożliwi jej rozpatrzenie. Podając dane osobowe, w tym ewentualnie Dane wrażliwe, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie. Dane będą przetwarzane w celach rozpatrzenia reklamacji, zwane jako „prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora”.

W stosownych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia działania niepożądanego Pani/Pana dane osobowe, w tym Dane wrażliwe mogą zostać przekazane Podmiotowi Przetwarzającemu, którym jest lekarz dermatolog współpracujący z Współadministratorem (Dr Irena Eris S.A.).

W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub dłuższy, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@drirenaeris.com.