Regulamin sklepu internetowego https://lirene.pl

§ 1 Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod domeną internetową https://lirene.pl („Sklep”).
 2. Właścicielem i sprzedawcą jest spółka COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów prezentowanych na swojej stronie internetowej, oferując je wyłącznie na użytek własny Klientów. Każde zamówienie, którego treść lub okoliczności złożenia wskazują, że zostało ono dokonane w celach zarobkowych, będzie uznane za nieważne i niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
 4. Sprzedaż w Sklepie odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Klient korzystając z usług opisanych w niniejszym regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem.
 9. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu https://lirene.pl.
 10. Komunikacja Sklepu z Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@lirene.pl telefonu: 22 1001168 lub poczty tradycyjnej: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217.
 11. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Klienta;
  b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  c) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  d) Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu, w szczególności odwiedza go, dokonuje rejestracji lub/i zakupu w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  f) Plik cookie – niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu Klienta w postaci pliku, którą serwer może odczytywać przy ponownym połączeniu się z tego samego urządzenia. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies na stronie internetowej Sklepu https://lirene.pl;
  g) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej Sklepu https://lirene.pl;
  h) Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową https://lirene.pl;
  i) Sprzedawca - COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812993, REGON: 384975497, NIP: 5272913585 nr telefonu +48 22 378 44 53, email: office@cosmeticslab.pl
  j) Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  k) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Rejestracja i logowanie.
 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się - Utwórz nowe konto', a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. Poprzez rejestrację dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta w Sklepie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
 3. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto' może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię swoich zamówień i płatności.
 4. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@lirene.pl bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
§ 3 Składanie zamówień.
 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików cookies.
 2. Dla realizacji zamówienia Klienta koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie. Brak tych danych uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie 'Dodaj do koszyka', a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zakup produktów w Sklepie nie ma charakteru zarobkowego i jest przeznaczony wyłącznie na jego użytek własny.
 6. Klient może zamówić w Sklepie w jednym koszyku (jednorazowo) maksymalnie 15 produktów marki Lirene lub Under Twenty. Nadto Klient może złożyć w danym miesiącu kalendarzowym maksymalnie 5 zamówień zawierających produkty marki Lirene lub Under Twenty. W przypadku przekroczenia ww. ilości zamawianych produktów lub zamówień, Sklep odmówi realizacji zamówienia.
 7. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Wiadomość e-mail zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT, wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia.
 10. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie.
§ 4 Ceny towarów.
 1. Sprzedawca zamieszcza informacje na temat oferty Sklepu na Stronach Produktowych i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w PLN oraz nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty dostawy oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Na Stronach Produktowych Sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile zasady danej promocji nie stanowią inaczej.
§ 5 Formy płatności i dostawy.
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce: „Formy płatności”.
 2. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Paczkomatów InPost, Poczty Polskiej, usługi logistycznej Paczka w Ruchu.
 4. Koszty dostawy uzależnione są od wybranej przez Klienta metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 15zł. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Koszty Dostawy”.
§ 6 Realizacja zamówień.
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
 2. Wykonanie umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania.
 5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
§ 7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).
 1. Do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@lirene.pl telefonicznie: 22 1001168 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
  a) Wymiany towaru na nowy,
  b) Naprawy towaru,
  c) Obniżenia ceny,
  d) Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
§ 8 Odstąpienie od umowy.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”), Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@lirene.pl telefonicznie: 22 1001168lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oświadczenia na piśmie – można w tym celu wypełnić formularz odstąpienia od umowy, dostępny w zakładce Zwrot produktów. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Jeżeli Konsument opłacił złożone zamówienie Sprzedawca zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność.
§ 9 Dane osobowe
 1. Współadministratorami danych osobowych Klienta są: spółka COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa oraz spółka Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
 2. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umów określonych niniejszym regulaminem, a ich niepodanie uniemożliwi ich zawarcie.
 3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umów określonych niniejszym regulaminem oraz ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń jak również rozpatrywania reklamacji, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Współadministratora”.
 4. W stosownych przypadkach odbiorcami danych osobowych klienta mogą być banki, podmioty świadczące usługi pocztowe, usługi kurierskie, podmioty wydające karty debetowe lub kredytowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy/wypowiedzenia umowy/wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 6. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wspóadministratora, określonego szczegółowo w pkt. 3, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jednocześnie Współadministratorzy wskazują, iż we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com

§ 10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.
 1. Umowy zawierane są przez Sklep zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
 5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i/lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.
§ 11 Postanowienia końcowe.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, a także pod domeną internetową Sklepu https://lirene.pl. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie po wejściu w zakładkę Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  a) zmiany przepisów prawa,
  b) zmiany form płatności,
  c) zmiany sposobów dostawy,
  d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 r.