Reklamacje

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument (w tym także tzw. Konsument Przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ma prawo do reklamacji.

Dostarczony produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy, o którym Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju, i których Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową, jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

Naprawa lub wymiana produktu
Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może żądać jego naprawy lub wymiany produktu. Sprzedawca może dokonać wymiany produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy produktu, gdy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca żąda wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
Jeżeli naprawa i wymiana produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Konsumenta Przedsiębiorca. Koszty naprawy lub wymiany produktu, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
Konsument lub Konsument Przedsiębiorca udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy produkt na swój koszt.
Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

Obniżenie ceny/odstąpienie od umowy
Jeżeli produkt jest niezgodny z umową Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową,
 2. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową,
 3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o obniżeniu ceny.
Konsument lub Konsument Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Konsument Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Konsument Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne:

 1. wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny
 2. wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Kontakt w sprawie reklamacji
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@lirene.pl, telefonicznie: 22 1001168 lub korespondencyjnie na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.
Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Produkt niezgodny z umową należy odesłać na adres: COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Konsumentowi Przedsiębiorcy kwoty należne:

 1. wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny
 2. wskutek skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Konsument Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Konsument Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dale jako „RODO” informujemy Pana/Panią, że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w zakresie złożonej reklamacji jest COSMETICS LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, adres e-mail contact@cosmeticslab.pl oraz Dr Irena Eris S.A. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: sklep@lirene.pl
 2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@drirenaeris.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Współadministratorów w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Współadministratorów jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pocztowe lub kurierskie, bankowe. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  c) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów.
 7. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wzór Formularza Reklamacji Lirene - pobierz